Co to jest kom­pa­ty­bil­ność wsteczna na XBOX i w co można dzięki niej zagrać?

Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis
Co to jest kom­pa­ty­bil­ność wsteczna na XBOX i w co można dzięki niej zagrać?
Xbox

Zobacz, jak kompatybilność wsteczna pozwala Ci cieszyć się ulubionymi grami sprzed lat w nowych odsłonach. Zagraj w nie całkowicie za darmo i w niespotykanej do tej pory jakości.

Xbox. Konsola, która się nie starzeje

Od kiedy w roku 2001 Micro­soft wszedł z Xbok­sem na światowy rynek kon­sol, poja­wiło się sie­dem kolej­nych gene­ra­cji tego urzą­dze­nia. Dziś udział ryn­kowy wszystkich modeli konsoli Micro­softu to 23%. Pozo­stałą część tortu dzielą mię­dzy sobą Sony PlaySta­tion (46%) i Nin­tendo Switch (32%).

Współ­cze­sne modele Xboksa ofe­rują nie­po­rów­ny­walną jakość gra­nia, jednak w po drodze poja­wiło się sporo dobrych gier, do któ­rych chęt­nie chciałoby się wrócić po latach. Odpowiadając na tę potrzebę, producent umoż­li­wił swoim użyt­kow­ni­kom ponowne sięgnięcie po nie. Zachował się przy tym fair. Nie zmu­sza do zakupu płat­nych rema­ste­rów i nie pobiera żad­nych dodatkowych opłat. Sięgnięcie po stare tytuły umożliwiło zasto­so­wa­nie emu­la­cji star­szych modeli gier w parze z moż­li­wo­ściami, ofe­ro­wa­nymi przez młod­sze modele.

No dobra, ale w czym rzecz? 

Dzięki dostęp­nej od listo­pada 2015 roku kom­pa­ty­bil­no­ści wstecz­nej możemy uru­cha­miać gry wydane dla Xboksa 360, a od 2017 tę moż­li­wość otrzy­mały gry dla Xboksa pierw­szej gene­ra­cji.

Rozwią­za­nie to polega na emu­la­cji star­szych modeli i wyko­rzy­sta­niu moż­li­wo­ści modeli naj­now­szych gene­ra­cji dla wersji pudeł­ko­wych oraz gier pobra­nych z sie­cio­wego repo­zy­to­rium gier Xbox Live. Możemy zagrać np. w Dead Redemp­tion w roz­dziel­no­ści 4K, podczas gdy jego dedy­ko­wana roz­dziel­czość dla modelu Xbox 360 wyno­siła 720 p.

W reper­tu­arze funkcjonalności zna­la­zło się zapi­sy­wa­nie scre­enów, nagry­wa­nie fil­mów oraz stre­amo­wa­nia roz­grywki. Producent dopuszcza możliwość prowadzenia roz­grywki przez sieć, rów­nież pomię­dzy kon­solami, oraz odczy­ta­nie zapi­sa­nych w chmu­rze save­’ów, z gier emu­lo­wa­nych wstecz­nie na mode­lach Xbox Serii One X/S. Można też odtwo­rzyć zapi­saną histo­rię gry, uru­chamiając ją na mode­lach Series X/S. Nie będzie możliwie natomiast zacho­wanie stanu gry poprzez prze­niesienie go na nośnik zewnętrzny.

Proces aktualizacji gry następuje po umieszczeniu płyty w napędzie i pobrania przez Xbox Live zak­tu­ali­zo­wanej cyfrowej wer­sji tytułu. Dla­tego w napę­dzie kon­soli musi znaj­do­wać się ory­gi­nalna płyta gry, tak aby umoż­li­wić ścią­gnię­cie jej wer­sji cyfro­wej. Kom­pa­ty­bil­ność wsteczna pozwala nam cie­szyć się star­szymi tytu­łami w kapi­tal­nej jako­ści. Zaci­na­jący się na sta­rych mode­lach Tomb Raider działa płyn­nie, a kom­fort gra­nia jest iden­tyczny z tym, jaki ofe­rują współ­cze­sne tytuły.

Czy kompatybilność wsteczna wspiera wszystkie generacje Xboksa?

Obsługa kom­pa­ty­bil­no­ści wstecz­nej pozwala uru­cho­mić na Xbox One X gry dedy­ko­wa­ne mode­lom Xbox One i Xbox One S z wyż­szą roz­dziel­czo­ścią, ostrzej­szymi tek­stu­rami, lep­szymi efek­tami, cie­niami i więk­szą płyn­no­ścią nawi­ga­cji.

Xbox One S posiada z kolei kom­pa­ty­bil­ność wsteczną, znaną jedy­nie z pod­sta­wo­wych modeli Xboksa One S czy Xboksa One. Nie można zatem ocze­ki­wać róż­nicy w jako­ści gier, jaka nastą­piła w mię­dzyczasie, a jedy­nie więk­szej płyn­no­ści. Potrzebę roz­rywki na naj­wyż­szym pozio­mie zaspo­koją tylko Xbox One X i Xbox Series X. 

Wsparcie wsteczne dla kon­soli Xbox One X działać będzie jedynie na najbardziej aktualnym modelu Xbox Series X. Użyt­kow­nicy Xboksa One X nie zauważą prak­tycz­nie żad­nej róż­nicy oprócz symu­lo­wa­nego HDR-u przez poje­dyn­cze pro­duk­cje. Widoczną róż­nicę widać, gra­jąc w GTA 4 dla Xboksa 360, który na Xbok­sie One S wycią­gał ponad 40 FPS a na Xbox Series X działa bez pro­blemu w 60 FPS.

Podoba mi się, chcę to. Co dalej?

Wszyst­kie infor­ma­cje doty­czące zgod­no­ści wstecz­nych wer­sji kon­soli Xbox zna­leźć można na stro­nie Microsoftu wraz z linkiem do objętych nią repo­zy­to­rium gier. W lutym tego roku obejmowało ono 600 tytu­łów (z 2150 dostęp­nych w biblio­tece) z kom­pa­ty­bil­no­ścią wsteczną dla modelu Xbox 360. Dla Xbox clas­sic znajdziemy jedy­nie 40 gier z kolekcji nie­mal 1000 zapro­jek­to­wanych dla tej plat­formy. Konwersja gier na now­szą wer­sję działa ide­al­nie, pomi­ja­jąc poje­dyn­cze wyjątki.

A jak to działa na PS5 i Nintendo Switch?

Micro­soft, wpro­wa­dza­jąc wsteczną zgod­ność pomię­dzy kolej­nymi mode­lami swo­ich urzą­dzeń, wywarł pre­sję na pozo­sta­łych pro­du­centów maszy­nek do gra­nia. Sony pro­po­nuje dziś kom­pa­ty­bil­ność wsteczną dla kon­soli PS4, ale nie uwzględ­nia­jąc modeli PS1, PS2 i PS3. Fanów Nin­tendo odsy­łam do arty­kułu, który wyja­śnia tę kwe­stię.

Zdj. główne: sik-life/pixabay.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*